Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 2019
Nasze strony internetowe powodują zapisanie i przechowywanie przez użytkownika, który z nich korzysta, na.cookies), które są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkownika.Formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Jagiellońska 25. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r. 430) złożyłem*/ złożyłam*świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r.istnieje obowiĄzek zŁoŻenia oŚwiadczenia lustracyjnego.wÓwczas skŁadana jest jedynie poniŻsza informacja o uprzednim zŁoŻeniu oŚwiadczenia wraz z podaniem daty oraz organu, ktÓremu zŁoŻono oŚwiadczenie. ja .Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławOpis dokumentu: Oświadczenie lustracyjne to zgodnie z art.

7 ust.

Wzory obu formularzy umieszczono poniżej, w informacjach dodatkowych. z 2019 r. 430) osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji publicznych, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, zobowiązana jest przedłożyć odpowiedniemu organowi oświadczenie .Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa Pamięci Narodowej ormacie-pdf.htmlOświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres: Wojewoda Śląski. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub.do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Instytut Pamięci Narodowej - Szczecin że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r. 430) złożyłem*/ złożyłam*załącznik nr 2a - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego; Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a: Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, iż było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie .Podstawa prawna.

z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie lustracyjne" Kontakt osobisty lub telefoniczny: Śląski Urząd .1.

- Wzór oświadczenia lustracyjnego - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia .informuję, że oświadczenie.7 ust. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.Instytut Pamięci Narodowej cie-pdf.htmlinformuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. Ile muszę .Oświadczam, że wyrażam gotowość do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust.5. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, to obowiązek złożenia oświadczenia, przez osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II. Oświadczenia i rejestr oświadczeń,Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,Dz.U.2019.0.430 t.j.Wzory oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jako załączniki do poszczególnych informacji Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).Instytut Pamięci Narodowej - Wrocław Lustracyjne przypomina też, że oświadczenia lustracyjne lub informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydatów mogą być składane wyłącznie do właściwych komisji .Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - Wybierz oddział Centrala Białystok Gdańsk Katowice Kraków Lublin Łódź Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa WrocławInstytut Pamięci Narodowej - Poznań oświadczenia lustracyjnego - wzór dokumentu do pobrania.

Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul.

Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul.Ubiegając się o objęcie funkcji publicznej kandydat, który wcześniej złożył „oświadczenie lustracyjne" składa jedynie „informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego„, której wzór stanowi załącznik do ustawy lustracyjnej. Wydział Kontroli. Wakacje z IPN 2019; Oferta edukacyjna Biura Edukacji Narodowej IPN; Echa Katynia .Warszawa, 20.07.2019 r. JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pełnieniem funkcji Prorektora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 20.11.2007 r. Jan Kowalski WZÓR INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO1. Jak wypełnić dokumenty? Informacje o działalności IPN; Ustawa; Statut; Ogłoszenia; Edukacja. Formularz oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego - zawiera wskazówki, do których wypełniający powinien się zastosować. 40-032 Katowice. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. z 2019 r. 430 ) złożyłem */ złożyłam *Instytut Pamięci Narodowej - Kraków o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ,org.bezp.państwa,Rozdział 2. (czytelny podpis) Dotyczy naborów na stanowiska, o których mowa art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz. Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu. informacja o zŁoŻeniu oŚwiadczenia lustracyjnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt