Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny przykład
Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.Warto jednak pamiętać o tym, że im lepiej będą udokumentowane koszty, tym lepiej wyjaśnienie rażąco niskiej ceny będzie się bronić. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1.Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest możliwe, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego 17 sty 2020, 00:00 Na podstawie art. 89 ust. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego .W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska. 1a pkt 2 ustawy Pzp. Ceny rynkowe to za mało Nie będzie zatem wystarczające dla zamawiającego powoływanie się jedynie na ceny rynkowe.Definicja rażąco niskiej ceny: W orzecznictwie i literaturze podkreśla się, że pojęcie ceny ' rażąco niskiej" jest nieostre, „ bez względu na zastosowanie pomocniczo wykładni tego pojęcia przy użyciu Słownika Języka Polskiego PWN" a „ nieostrość ta nie może być w ten sposób usunięta, ponieważ Słownik czy inne tego typu źródła tłumacząc pojęcie posługują .W związku z tym zamawiający może zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień również wtedy, gdy cena lub koszt istotnych składników finalnej ceny lub kosztu sprawiają wrażenie rażąco niskich.

rażąco niskiej ceny można objąć tajemnicą przedsiębiorstwa>> Gdy jednak okaże się, iż wyjaśnienia.

89 ust. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii. Ponieważ przepisy Pzp nie zawierają legalnej definicji rażąco niskiej ceny, o tym, czy cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, decyduje zamawiający, który powinien mieć wiedzę pozwalającą zweryfikować zaoferowane przez wykonawców ceny oraz .Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, choć stanowią informacje dotyczące ceny nie mogą być uznane za informacje, o których mowa w art. 86 ust. O tym, że procedura badania rażąco niskiej ceny (dalej RNC) jest kluczowa dla każdego postępowania wie każdy Zamawiający, jak i Wykonawcy którzy niejednokrotnie musieli sporządzać wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwania Zamawiających.Czego się dowiesz z mojego wpisu: Kiedy zamawiający musi, a kiedy może wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?Czemu służy wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty?Czy 30% różnicy w cenie to 100% szansa otrzymania wezwania?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a wartością zamówienia?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a średnią cen złożonych ofert?Czy zamawiający .Służyć temu mają same wyjaśnienia, a także dowody, jeżeli takowe istnieją.

Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie.

Podobnie jak w przypadku rażąco niskiej ceny oraz kosztu, ustawodawca nie wyjaśnił pojęcia ich istotnej części składowej.Otwarcie ofert i. znów to samo. Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .W artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy. 4 Pzp i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. zamawiający ma prawo do odrzucenia takiej oferty. które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości .Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 90 ust. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 października 2011 r.możliwość oparcia argumentacji w zakresie rażąco niskiej ceny wyłącznie na takim stwierdzeniu, bez konieczności dowodzenia, iż istotnie dana oferta zawiera rażąco niską cenę. Ustawodawca albo popełnił błąd, albo umyślnie zrezygnował z prawa zamawiającego do wyznaczenia terminu na złożenie wyjaśnień.Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odbywa się na podstawie art.

90 ust.1, nie zaś na podstawie art.

87 ust.1. Jak głosi art. 90 ust. 1 pkt 4 p.z.p. Treść kierowanych przez zamawiających wezwań - mimo że, co do zasady, nie mają oni większych wątpliwości, czy i kiedy powinni wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny lub kosztu - jest oparta na dwóch podstawowych schematach.Wyjaśnienia ws. W kontekście przedmiotowego zamówienia powinieneś zwrócić uwagę na przykład na to, czy złożone przez wykonawcę lakoniczne wyjaśnienia faktycznie uzasadniają złożenie oferty z tak niską ceną, odbiegającą znacząco zarówno od kwoty przeznaczonej .Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Pojęcie „rażąco niskiej ceny" nie zostało zdefiniowane w Pzp, jak również w dyrektywach unijnych. Zgodnie z treścią art. 89 ust. Powyższy próg rozbieżności skutkuje jedynie obligatoryjnym uruchomieniem przez zamawiającego procedury wyjaśnienia, czy oferta .Zgodnie z obowiązującymi przepisami to zamawiający decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia ceny w konkretnej sytuacji. Jasne, nikt nie wymaga, aby składać dowód na każdą kwotę przewijającą się w wyjaśnieniu. Skąd tyle rozbieżności w ofertach? 1 pkt 4, który stanowi o tym, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do.

Jednak czasami zdarza się, że inni oferenci (oczywiście ci z gorszymi cenami) kwestionują rynkowość danej oferty. Ale dla kluczowych składników, czyli szczególnie tych, w odniesieniu do których wykonawca sięga po .(KIO 624/19) Izba uznała, że „wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany .Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2013 r. 907, z późn. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.Czym jest rażąco niska cena? Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .W artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy. 15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców. Argumenty dotyczące rażąco niskiej ceny przekazują zazwyczaj w odwołaniu.Pierwszym przepisem, w ustawie Pzp, który mówi o „rażąco niskiej cenie", jest przepis art.

89 ust.

W ocenie Izby, z samego braku dowodu nie można jeszcze wywodzić, iż cena jest rażąco niska, a przedmiotem oceny pozostają wówczas wyjaśnienia samego wykonawcy.Reasumując, cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane .Podstawowym kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym zawsze musi być cena lub koszt. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.I. 23 mar 2020, 00:01.Co w przypadku, gdy wyjaśnienia wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny wpłyną do zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu. a co dalej? Która oferta jest przeszacowana, która niedoszacowana, a która "normalna"? Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór. Wbrew powszechnej opinii rażąco niska cena to nie cena niższa o co najmniej 30% od szacunków zamawiającego oraz arytmetycznej średniej ofert złożonych w postępowaniu. Mimo iż w ustawie nie została zawarta definicja „rażąco niskiej ceny" czy też „rażąco niskiego kosztu", PZP się tymi pojęciami posługuje..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt