Przykładowe wnioski z hospitacji lekcji wychowania fizycznego
Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela. jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora, polegającą na odwiedzaniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami lub wychowankami. TAK NIE Czy dobór środków i metod sprzyjał osiągnięciu celów? Szczegółowy wykaz zajęć hospitowanych i samodzielnie prowadzonych przez praktykanta Hospitacje zajęć, w tym: Hospitacja lekcji wychowania fizycznego 1 godzinaNie znam aktualnych przepisów. Uwagi, spostrzeżenia, pytania dotyczące przebiegu lekcji Analiza lekcji (z uwzględnieniem celu hospitacji):Hospitacja to bezpośrednia obserwacja realizacji przez nauczyciela zadań statutowych szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami. Ustaliliśmy plan pracy na rok bieżący, dokonaliśmy weryfikacji regulaminów obiektów sportowych, ustaliliśmy dyżury nauczycielskie na obiektach .Przygotowując hospitację diagnozującą brałam głównie pod uwagę aspekt odpowiedniego pokazania umiejętności uczniów, w taki sposób, aby osoba hospitująca mogła wnioskować o poziomie ich umiejętności. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1. Załóż własny blog!Wnioski dyrektora Zespołu Szkół im. Nie jest hospitacją ani oceną pracy nauczyciela, ani też obserwacją lekcji pokazowej.

TAK NIEPlik hospitacje.doc na koncie użytkownika kasiar90 • folder wf konspekty • Data dodania: 3 kwi.

Możemy wykorzystać je w każdym etapie nauczania, jednak największe zastosowanie mają w młodszych grupach wiekowych (szkoła podstawowa).Czy lekcja przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami? 2.Szczegółowy wykaz zaj ęć hospitowanych i samodzielnie prowadzonych przez praktykanta Hospitacje zaj ęć, w tym: Hospitacja lekcji wychowania fizycznego 8 godzinKonspekt lekcji wychowania fizycznego koszykówka - ćwiczenia oswajające z piłką. o systemie oświaty ( Dz.u. POLECHOŃSKI Jacek, POŚPIECH Dariusz : Hospitacja diagnozująca w wychowaniu fizycznym. Część wstępna. Po zako ńczeniu praktyka zostanie omówiona w grupie studentów (słuchaczy) na zaj ęciach z metodyki wychowania fizycznego. Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji .Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności i gotowości do gier i zabaw.

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego.

TAK NIE Czy uczniowie współpracowali ze sobą? Uwagi ogólne. TAK NIE Czy cele lekcji zostały osiągnięte? Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś". z 2004r.sprawozdanie z pracy zespoŁu wychowania fizycznego iprzysposobienia obronnego w i semestrze roku szkolnego 2012/2013 W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 odbyło się 6 spotkań zespołu. - 2007, nr 1/2, s. 15-20Hospitacja diagnozująca z wychowania fizycznego HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI TEMAT: STOPIEŃ OPANOWANIA PRZEZ UCZNIÓW UMIEJĘTNOŚCI DOBORU PRZYBORÓW DO ĆWICZEŃ KSZTAŁTUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE CECHY MOTORYCZNE W NIESTANDARDOWYCH WARUNKACH LOKALOWYCHHOSPITACJA. U nas tak jest praktykowane w szkole.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/15 - LESZEK MARĆ NAUCZYCIEL GIMNAZJUM W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.Realizując podstawę programową z wychowania fizycznego szczegółową uwagę zwróciłem na dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne oraz zrozumienie .TOK LEKCJI TREŚĆ ZAJEC UWAGI ORGANIZ.- METODYCZNE I. Trzy lata temu byłam opiekunem stażu. Cel hospitacji: Data: Temat lekcji: Klasa: Miejsce: Zadania dydaktyczne: Czas trwania: Liczba ćwiczących: Prowadzący: Przebieg lekcji + - ? Powinna odbywać się w zaciszu współpracy dwóch lub więcej nauczycieli, którzy mają do siebie zaufanie i którzy są gotowi na omawianie własnych lekcji oraz na korzystanie z uwag innego nauczyciela.prawidłowy przebieg lekcji.

// Kultura Fizyczna.

Bardzo proszę o informację, jak postępować w sytuacji, jeśli lekarz pisze w zaświadczeniu o zwolnieniu ucznia na lekcji w.f-u z forsownych ćwiczeń ( czy ma do tego prawo?). Poniżej prezentuję plan hospitacji lekcji wychowania fizycznego w klasie 5 c.miejsce w szkole. Dla mnie jako dyrektora szkoły może być tylko całkowite zwolnienie na podst.$ 8 ust.1,2 rozp.1.3. - piłka między stopami, wyskok w górę, wyrzut piłki i próba złapania - wyrzut piłki oburącz z tyłu, chwyt z przodu • w siadzie - przekładanie piłki pod uniesionymi nogami (siad równoważny)Zasugerowała bowiem, aby dla dzieci zwolnionych z wychowania fizycznego wprowadzić lekcje z teorii sportu, w których odbywałyby się zajęcia, sprawdziany i klasówki. Ćwiczenia oswajające z piłką wprowadzamy po nauce poruszania się po bosku. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz relacji z badań można powiedzieć, iż problem kontroli i oceny nie należy do łatwych i jak to określił Wincenty Okoń (za Maszczak 2003, s.24) „nie ma chyba w pedagogice zagadnienia, z którym wiązałyby się tak różne i czasem tak sprzeczne poglądy, jak zagadnienia oceny szkolnej".szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

Temat lekcji: 2.

Część końcowa 3-5 min 1. Ćwiczenia rozluźniające: sprawdzenie wiadomości na temat polskich tańców narodowych. Po zakończeniu, praktyka zostanie omówiona w grupie studentów na zajęciach z metodyki wychowania fizycznego. Jak to wogóle ma wygląda? Każdy nauczyciel jest obserwowany podczas swoich zajęć .analiza hospitowanej lekcji składająca się z pytań i uwag uczestników hospitacji, uwag prowadzącego lekcję i podsumowania dokonanego przez osobę prowadzącą hospitację Piśmiennictwo 1. TAK NIE Czy nauczyciel uwzględnił cele i umiejętności związane z podstawą programową? Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski. Cele lekcji: 3.zwolnienie z wychowania fizycznego. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(Dobry opiekun powinien sam podac, lub wspolnie ze stazysta .Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i odkrywanie.> Witam! Wszystkie definicje określają hospitację jako obserwację zajęć prowadzonych przez nauczyciela, w celu ich analizy, oceny, sformułowaniu wniosków inspirujących do coraz lepszej pracy. Podanie zadań lekcji. Jana Pawła II w Dębem wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły za rok szkolny 20010/2011 Zgodnie z art. 31 pkt 1 i art.33 ustawy z dnia 7 września 1991r. Wówczas nie było określonego limitu, ale na zasadzie umowy miałam przynajmniej raz obserwowane różne zajęcia, które prowadziłam włącznie z zajęciami wynikającymi z dodatkowego przydziału czynności (np. zebranie samorządu). Sam jestem ciekaw, w jakim stopniu dzięki temu zabiegowi zwiększyłaby się frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego.Prezentacja przygotowanego na lekcji układu z włączeniem do niego drugiej grupy. cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego hospitacja- uczestnictwo przedstawicieli wŁadz szkolnych lub nauczycieli w zajĘciach szkolnych w celu dokonania ich analizy i ewentualnej oceny; moŻe to byĆ rÓwnieŻ uczestnictwo w tych zajĘciach kandydatÓw na nauczycieli w celu zdobywania orientacji w metodach pracy doŚwiadczonych .cele i zadania hospitacji lekcji wychowania fizycznego hospitacja- uczestnictwo przedstawicieli wŁadz szkolnych lub nauczycieli w zajĘciach szkolnych w celu dokonania ich analizy i ewentualnej oceny; mośe to byĆ rÓwnieś uczestnictwo w tych zajĘciach kandydatÓw na nauczycieli w celu zdobywania orientacji w metodach pracy doŚwiadczonych .PROTOKÓŁ HOSPITACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.- krążenie tułowia z piłką trzymaną oburącz - skłony tułowia z piłką jw. Zbiórka, omówienie lekcji, samoocena, pożegnanie.A. Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji? Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji? Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony? Arkusz obserwowanej lekcji (do modyfikacji wg potrzeb szkoły/dyrektora) 1.1.3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt