Przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji.Akta postępowania administracyjnego zawierają różne dokumenty służące organowi administracji publicznej do wydania rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej. z 2018 r. 1330).Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący udostępnienia treści postanowienia, znak: MKZ-OZ.4120.398.2013 21. Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Organ administracji nie może wydać decyzji odmawiającej udostępnienia informacji, jeśli uzna, że nie podlega ona przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2019, poz. 1429 j.t.) .- (wskazujemy, o udostępnienie jakiej informacji wnioskujemy) Proszę o przesłanie informacji na (wskazujemy w jakiej formie chcemy uzyskać informację i na jaki adres (pocztowy, e-mailowy, numer faksu itd.) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.

Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art.

61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są TUTAJ. Instytucje kultury; Jednostki budżetowe .Wniosek o udzielenie informacji publicznej - przykład Opublikowano 15 sierpnia, 2010 , autor: Niedoszły Bibliotekarz Jako uzupełnienie wczorajszego posta proponuję szablon zapytania o udzielenie informacji publicznej oraz wspominany wczoraj przykładowy wniosek o udzielenie informacji publicznej jaki złożyłem.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.4. informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy).Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich. To strona, na której dostępne są różne dane publiczne - możesz je wykorzystać bez składania wniosku.Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz ustawa o służbie cywilnej. Samorządowcy, ale również partie polityczne czy organizacje społeczne, spotykają się coraz częściej z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatkowania środków publicznych, zwłaszcza w zakresie dokumentacji ich wydatkowania.Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że: nie może być udostępniona w tym terminie, ale wtedy wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku)Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Przykładowy wzór wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja rtf). Wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący realizacji systemu usługi teleopieki na terenie Miasta LublinDostęp do informacji o środowisku i jego ochronie; Informacja publiczna. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - przykładowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Art. W jej efekcie powstaje nowy, przetworzony dokument czy zespół danych, nieistniejący do momentu jego wytworzenia na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji. Taka decyzja zostanie .* Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zastrzega sobie prawo pobierania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198).Szczegółowe informacje na temat:. Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do .Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie zawsze ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego.

14 ust.

W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejCzy istnieje obowiązek udostępniania faktury jako informacji publicznej. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Zanim złożysz wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wejdź na dane.gov.pl i poszukaj potrzebnych ci informacji. Przekroczenie tego terminu może skutkować wniesieniem skargi na bezczynność do sądu administracyjnego, choć nie każda taka skarga zostanie przez sąd uwzględniona.wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru dokumentów / księgi dawnej zamkniętej / księgi zamkniętej nie podlegającej migracji (pobierz PDF) PRZYKŁADOWE WZORY WYPEŁNIONYCH DRUKÓW. Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:Art. 13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf. Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust. Udostępnianie informacji publicznej Statystyki oglądalności BIP .Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rejestr umów; Wnioski o udostępnienie informacji publicznej; Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP; Ponowne wykorzystywanie; Petycje; Dane demograficzne; Monitoring wizyjny; Inne; Jednostki organizacyjne Miasta Lublin.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej jest.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Informacja przetworzona stanowi pewnego rodzaju kompilację posiadanych przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej danych. Ogólną zasadą, która wynika z ww. Wzór wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu i niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek. 14 ust. Zasada dostępu do informacji publicznej. Przykładowy druk wniosku stanowi załącznik do Karty usługi OK-02 Udostępnienie informacji publicznej na wniosek. Generalny dostęp do tych dokumentów mają strony postępowania, zaś inne osoby do części ze zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów mogą uzyskać wgląd w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. ) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (przykład) Na podstawie art 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy o dostępie do .Przepisy regulujące zasady udostępniania informacji publicznej precyzyjnie wskazują termin, w którym organ powinien ustosunkować się do wniosku o udostępnienie informacji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).222 5..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt