Wniosek o dobrowolne poddanie się karze 87 kw
Witajcie Mój ojciec , kierowca zawodowy został zatrzymany za jazdę pod wpływem tj nie przekroczył 0,25 ale był tendencja zwyżkowa pierwsze badanie 0,2 drugie 0.21 więc chyba to wykroczenie.Jedną z form konsensualnego zakończenia postępowania karnego jest instytucja dobrowolnego poddania się karze czyli tzw. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.. Oznacza to, że oskarżony uzgadnia z prokuratorem […]Oskarżony.. Wniosek o samoukaranie można złożyć w każdej sprawie, poza sytuacją, gdy oskarżonemu zarzucono zbrodnię.. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.§ 1a.Jeśli brat się zgodzi, to wkrótce powinien do niego zostać przesłany wyrok nakazowy z zakazem na 6 miesięcy.. Prokuratura Rejonowa sporządziła akt oskarżenia z art.286 kk i dołączyła wniosek o dobrowolnie poddanej się karze przez oskarżonych na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz naprawienia szkody po uprawomocnieniu sie wyroku zgodnie z art.335 kpk.Należy także pamiętać, że ostatecznie o uwzględnieniu wniosku decyduje sąd, dlatego też warto zachować zdrowy rozsądek podczas „negocjowania" wymiaru kary.. z orzeczeniem 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych; Wniosek o dobrowolne poddanie się karze w sprawie o przestępstwo prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości z art. 178a§ 1 k.k.Dlatego jeżeli obwiniony przyznaje się to popełnienia zarzucanego mu czynu, może złożyć do Sądu rozpatrującego sprawę wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w., czyli będzie we wniosku prosił Sąd o brak zakazu .Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie może złożyć oskarżyciel publiczny (policja, straż miejska, państwowa inspekcja pracy czy straż leśna itp.) lub sam obwiniony..

Co oznacza dobrowolne poddanie się karze?

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze może zostać złożony samodzielnie, prosto do Sądu jeśli są spełnione ustawowe przesłanki.Pamiętać należy, że możliwość złożenia wniosku jest ograniczona terminem, który upływa wraz z zakończeniem przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej.Dobrowolne poddanie się karze.. Policjant sam zaproponuje karę i możesz się z nią zgodzić lub nie.art 87 K.W.. Dobrowolne poddanie się karze i skazanie bez rozprawy Czytaj dalej » Prev Poprzedni wpis Kara ograniczenia wolności - art. 34 k.k.Elementy wniosku o dobrowolne poddanie się karze.. Dobrowolne poddanie się karze i uzyskanie tzw. skazania bez rozprawy daje możliwość szybkiego zakończenia większości spraw karnych.. Z drugiej strony, to sposób na „wytargowanie" korzystnego, a przede wszystkim .Dobrowolne poddanie się karze w przypadku wykroczeń polega na skazaniu obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego.. Stosowny wniosek o skazanie bez rozprawy oskarżyciel publiczny (policja) może umieścić we wniosku o ukaranie, jeśli obwiniony został .Dobrowolne poddanie się karze na podst. art 335 kpk..

Dobrowolne poddanie się karze.

).Koszta sądowe to są grosze, rzędu 100 zł, umów się z policjantem prowadzących sprawę na złożenie wyjaśnień, staw się i po złożeniu wyjaśnień odnoście okoliczności prowadzenia pojazdu złóż wniosek o dobrowolne poddanie się karze.. We wniosku o dobrowolne poddanie się karze, oskarżony proponuje odpowiednią dla siebie karę.Znaleziono 44 interesujących stron dla frazy wzory wniosków o dobrowolnym poddaniu sie karze w serwisie Money.pl.. Dobrowolne poddanie się karze na zasadzie art. 335 kpk, a ścisłej mówiąc złożenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy to jeden z konsensualnych - opartych na zgodzie stron - trybów zakończenia postępowania karnego.Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest instytucją prawa karnoskarbowego, nieznaną powszechnej procedurze karnej i wykroczeniowej..

Czy jednak dobrowolne ...Art.

Pismo o dobrowolnym poddaniu się karze powinno zawierać: dane sprawcy: imię, nazwisko oraz adres, nazwę urzędu właściwego dla sprawcy, wskazanie przepisów kodeksu karnego skarbowego, którym podlega popełniony czyn, określenie czynu, którego sprawca się dopuścił,Dobrowolne poddanie się karze przez podejrzanego jest swoistego rodzaju „ugodą" z prokuratorem, która pozwala na wspólne ustalenie wysokości kary oraz skierowanie przez prokuratora do Sądu wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy sądowej.. Oskarżyciel publiczny może złożyć wniosek o tzw. dobrowolne poddanie się karze przez obwinionego wyłącznie za zgodą samego zainteresowanego.Dobrowolne poddanie się karze pozwala oskarżonemu skrócić rozprawę i szybko uzyskać wyrok.. 0 strona wyników dla zapytania wzory wniosków o dobrowolnym poddaniu sie karzeDlaczego czasem warto dobrowolnie poddać się karze?.

Wobec podejrzanego dobrowolnie poddającego się karze, z założenia prokurator występuje o niższy wymiar kary.

Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka .Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy.. Wniosek finansowego organu postępowania przygotowawczego o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności spełnia funkcję analogiczną jak akt oskarżenia.Treść artykułu 87 KW. § 1.. W tym celu może zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku i wymierzeniu mu, określonej w tym wniosku, kary.Dobrowolne poddanie się karze - instytucja polskiego prawa karnego zezwalająca oskarżonemu na złożenie wniosku o wymierzenie określonej kary bez postępowania dowodowego.Reguluje ją art. 387 k.p.k.. Dobrowolne poddanie się karze znacznie skraca proces karny.. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono .Wniosek o dobrowolne poddanie się karze za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.. Oskarżony winny przestępstwa, może chcieć skrócić rozprawę i szybko uzyskać wyrok skazujący- zdając sobie sprawę z nieuniknionego skazania.. Wiadomo, że z jednej strony jest to swego rodzaju kapitulacja osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.. Art. 335 § 1 kpk wskazuje, iż prokurator może zawrzeć w akcie oskarżenia wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.. 387 KPK | Dobrowolne Poddanie się Karze | Kodeks Postępowania Karnego § 1. a dobrowolne poddanie się każe - co jak i kiedy .. Podstawę normatywną instytucji dobrowolnego poddania się karze stanowi art. 387 Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.. Pytanie: Chcę dalej kontynuować wcześniej zadane pytanie w nieco innym układzie.. oraz jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.W ostatnim wpisie z dnia 26 czerwca 2013 roku poruszyłam kwestię dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego tj. sytuacji, kiedy wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy został zawarty przez prokuratora w akcie oskarżenia, zaś kara jest uzgodniona z prokuratorem w formie oświadczenia …Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze niejako blokuje zakwalifikowanie czynu oskarżonego jako wypadku mniejszej wagi, uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania, czy uznanie, że popełniony czyn posiada znikomą społeczną szkodliwość..Komentarze

Brak komentarzy.