Wzór wniosku o staż na nauczyciela kontraktowego
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 11.12.2007 r. (II SA/Ol 976/07), LEX nr 505410].Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontaktowego (bez składnia wniosku) z początkiem roku szkolnego.. Nie chodzi o Twój całkowity staż pracy w szkole, tylko czas liczony od chwili, gdy zostanie Ci nadany stopień nauczyciela kontraktowego.wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym .Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust.. 1d ustawy o systemie oświaty)Kiedy zakończysz już swój staż i napiszesz sprawozdanie z jego przebiegu, zostaje Ci jeszcze przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.. Stażysta.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.. Wzór statystycznej karty wypadku (Z .Monika Leszko Imię i nazwisko Miejskie Przedszkole Nr 4 w Oławie Miejsce zatrudnienia nauczyciel Stanowisko Pani Barbara Skotnicka Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Oławie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU DLA UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO na nauczyciela mianowanego Na podstawie: • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

W przeciwnym razie będzie musiał powtarzać staż na nauczyciela kontraktowego.

Jeżeli wniosek na nauczyciela mianowanego wpłynie do organu prowadzącego do 30 czerwca danego roku - decyzja o .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek na rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania .. Staż nauczyciela; Awans na .Nauczyciel stażysta Adres Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Polanowie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU Wnoszę o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z dniem 01.09.2010 r. w wymiarze 9 miesięcy.. Trzeba pamiętać, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku zawierania z nim kolejnej umowy o pracę.dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia oraz dyrektorów szkół - plik *.doc (MS Word) - kliknij aby pobraćStaż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września ( w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadają 1 września)..

Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Nauczyciel stażysta podejmujący pracę w szkole zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres jednego roku szkolnego, jeżeli posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.W tym okresie jest zobligowany odbyć staż i uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 9d ust 4), jako nauczyciel kontraktowy musisz przepracować w szkole, co najmniej 2 lata, zanim rozpoczniesz swój staż na nauczyciela mianowanego.. 7 ust.. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września.. Bowiem, zgodnie z zapisem w KN Art. 9b, ust .1.1, warunkiem nadania Tobie stopienia nauczyciela kontraktowego, jest uzyskanie przez Ciebie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.Nauczyciel stażysta musi do 30 czerwca złożyć wniosek o podjęcie postępowania na awans nauczyciela.. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela)..

Powiadomienie o miejscu i terminie rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

Sprawdź obowiązki dyrektora szkoły, nauczyciela, opiekuna stażu oraz komisji kwalifikacyjnej w procedurze nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę dorobku zawodowego lub który nie zdał egzaminu przed komisją, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu (na wniosek Nauczyciela i za zgodą Dyrektora szkoły) dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że Nauczyciel stażysta może przystąpić .Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Z tego względu podejmowane na poszczególnych etapach tego postępowania akty i czynności odpowiednich organów nieArchiwalny Decyzja w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego data dodania: 19-06-2018.. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres .Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego Napisano 5 grudnia 2018 (imię i nazwisko nauczyciela) ( miejscowość i data)5) w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowego, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego..

Archiwalny Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień.

1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.. 9f ust.. Nawiązanie stosunku pracy.. 20.Zawiadomienie do Rady Rodziców o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na stopień Nauczyciela kontraktowego.. 3 KN) data dodania: 30-08-2018 Awans zawodowy Staż nauczycielaZmiany w przepisach związane z awansem zawodowym - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych - staż zakończony po 1 września 2018 r. Wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych - staż zakończony przed 1 września 2018 r. Poświadczanie odpisów i kopii dokumentów Informacja dotycząca stażuWzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.. Procedura uzyskiwania stopnia awansu .PYTANIE.Jakie dokumenty - według znowelizowanych przepisów - powinien przedłożyć nauczyciel stażysta, kontraktowy, który składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego?Stopień awansu zawodowego.. Wzór umowy o pracę (na podstawie art. 7 ust.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Po rozpoczęciu stażu, w terminie 20 dni od rozpoczęcia zajęć, nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły.9a ust..Komentarze

Brak komentarzy.