Uzasadnienie wniosku o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli

uzasadnienie wniosku o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli.pdf

Komisja socjalna przyznała to świadczenie.. Surowce.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.. Porównanie spółek.. Oczywiście moje pytanie dotyczy zapomogi z funduszu socjalnego.Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)**Wysokość zapomogi zdrowotnej proponuje komisja ds. funduszu zdrowotnego, a ostateczną decyzję w sprawie przyznawania zapomogi zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły.. Konieczne będzie złożenie wniosku o przyznanie pomocy ze społecznego funduszu strajkowego, można to robić od 10 maja 2019 r. Czytaj: Pensji za strajk nie ma, ale można zapłacić nauczycielom>> Pomoc dla osób niezrzeszonychWniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli 'czynnych' Biznes mówi.. Uzasadnienie wniosku : a po leczeniu szpitalnym wynoszącym ponad í ð dni b leczącemu się z powodu przewlekłej choroby związanej z wykonywanym zawodem lub choroby wymagającej stałej opieki specjalistycznejzapomoga zdrowotna w szkole - proszę o pomoc - napisał w Różne tematy: Mamy pracownicę na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, obecnie stara się o zasiłek rechabilitacyjny i po zakończeniu go chce wrócić do pracy..

Bardzo ważne we wniosku o zapomogę ze środków ZFŚS jest uzasadnienie.

Klub młodego nauczyciela.. 1. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala zgodnie z właściwością dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.. Od czego zacząć.. Zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela lub o pobycie w szpitalu, 3.. Pytanie: Były pracownik - emeryt - złożył wniosek o przyznanie zapomogi losowej, do którego dołączył oryginał zaświadczenia o przewlekłej i nierokującej powrotu do zdrowia chorobie.. Wiadomo, że na wsparcie z tego funduszu nie mogą liczyć członkowie Związku .Inne świadczenia dla nauczycieli; .. Zaświadczenie/a o zarobkach (netto) osiągniętych w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie podania, 2.. Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY) ZNP.. 2.WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej, która jest mi potrzebna na .4.. Pozostało jeszcze 96 % treści.. Upewnij się, czy przysługuje Ci prawo do ubiegania się o zapomogę zdrowotną - patrz informacje dodatkowe.. Spółki GPW.. Swoją prośbę motywuję…w sprawie zmiany uchwały nr 374/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania; wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnejPomoc zdrowotna - nauczycieli..

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.

Uzasadnienie (opisz sytuację i uzasadnij wniosek o przyznanie pomocy finansowej i/lub .. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej można pobrać w Wydziale Edukacji ul. Lwowska 28 a, pokój nr 324 lub z niniejszego poradnika (wzór wniosku F-E-3).1 Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń Socjalnych W N I O S E K o przyznanie zapomogi bezzwrotnej dla osób w szczególnie trudnej sytuacjiWyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów zwi ązanych z otrzymaniem pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. Zgodnie z art. 12 ust.. Osoba ta miała poważną operację na serce , napisała do dyrekcji o zapomogę zdrowotną .Z tego co wiem mamy jej wypłacić zapomogę zdrowotną ze środków .Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. Pytanie: Czy nauczyciele nadal mają prawo do zapomogi zdrowotnej?. Data publikacji: 8 listopada 2018 r. Poleć znajomemu.. (uzasadnienie powinno zawierać m.in. informacje dotyczące poniesionych przez nauczyciela kosztów korzystania z opieki zdrowotnej, w szczególności specjalistycznych usług medycznych, zakupu lekarstw, sprzętu medycznego lub ortopedycznego, rehabilitacji zdrowotnej, korzystania z .Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.. Pytanie: Gdzie emerytowany nauczyciel może zwrócić się o zapomogę zdrowotną jeśli placówka, w której pracował została zlikwidowana na początku lat 90-tych?.

UZASADNIENIE:Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.

Giełda na żywo.. Uprawniony poprosił o zwrot oryginału, pozostawiając kopię .Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ze środków organu prowadzącego.. podpis składającego wniosek III.podpis wnioskodawcy * niepotrzebne skreślić Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej wcześniej pomocy z Funduszu Zdrowotnego potwierdzone przez pracodawcę lub przez Prezesa Ogniska ZNP / dotyczy zapomogi zdrowotnej dla nauczycieliOd 10 maja uczestniczący w kwietniowym proteście nauczyciele będą mogli składać wnioski o przyznanie im pomocy ze społecznego funduszu strajkowego.. Powinien on też zawierać:Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 04 marca 1994r.. Dariusz Dwojewski.. Giełdy światowe.. To garstka spośród tych, którzy przystąpili do strajku.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. : Dz. U. z 2000 r.uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej .. PESEL: 67010199999 1.. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury VAT, rachunki),Wniosek o zapomogę zdrowotną z art. 72 Karty Nauczyciela ..

Aktualności.o przyznanie zapomogi zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli I.

Kontakt z nami Wydziały biura KONTAKT Logowanie.. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny jego wniesienia, uzasadnienie oraz informację o zapomogach udzielonych przez właściwy oddział i okręg ZNP.Podkreślić należy, iż pomoc zdrowotna dla nauczycieli może być uważana za zapomogę z tytułu długotrwałej choroby pod warunkiem, że jest związana z długotrwałą chorobą.. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, format DOC. O nas Historia Biura Podstawa Prawna Kadra kierownicza Pracownicy Polityka prywatności.. Giełda.. 2, biorąc pod uwagę w szczególności posiadane środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sytuację materialną nauczyciela, którego wniosek dotyczy.. Czy w regulaminie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, dopuszczalny jest zapis, że w przypadku braku chętnych na zwrot kosztów leczenia środki można przeznaczyć na badania służące poprawie zdrowia nauczycieli?Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku/formularzu, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w celu przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczyciela, nauczyciela emeryta, nauczyciela rencisty oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.. Komunikaty ESPI.. Notowania GPW.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI.. Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli "czynnych" Liczba stron: 1Do wniosku dołączono: 1.. Głos nauczycielski.. Dane nauczyciela lub nauczyciela emeryta/rencisty ubiegającego się o zapomogę zdrowotną: 1.To oznacza, że zapomogę w wysokości 500 zł będzie można przyznać około 16 tys. nauczycieli.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.. Wiadomo, że na zapomogi w wysokości 500 zł będzie mogło liczyć ok. 16 tys. pedagogów..Komentarze

Brak komentarzy.