Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
O szczegóły pytaj w swojej gminie.W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami" oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM lub DJ, DZW, DN, DH, DL".. 8.Od 1 marca 2020 roku na terenie Miasta Słupska będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XIII/246/19 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej).. Dopiero brak uiszczenia opłaty w należnej wysokości lub uiszczenie jej w nieprawidłowej wysokości albo niezłożenie deklaracji .Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 01.04.2020 r. (PDF, 507.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-04-01 | Data wytworzenia informacji: 2020-04-01; Druk deklaracji z roku 2019 (DOC, 175.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2020-04-02 | Data wytworzenia informacji: 2020-04-02Wzór deklaracji obowiązujący od 01.02.2020 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf] Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pdf]Podczas XX Sesji w dniu 30 grudnia 2019, Rada Gminy Raszyn uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który zastąpi obowiązujący dotychczas dokument..

Deklaracje o wysokości opłaty ...deklaracje, wzory.

Zgodnie z art. 6h i 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy (analogicznie związku gmin).. 77 404 93 42 e-mail: [email protected] przejdź do formularza .Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kliknij, żeby pobrać.. Jeśli składającym jest osoba prawna wskazująca numer NIP, deklarację podpisują osoby upoważnione do jej reprezentowania np. zgodnie z zapisami zawartymi w .lp nazwa link link; 1. czĘŚĆ i - deklaracja o wysokoŚci opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoŚci, na ktÓrej zamieszkujĄ mieszkaŃcy: 2. czĘŚĆ ii - deklaracja o wysokoŚci opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoŚci, na ktÓrej nie zamieszkujĄ mieszkaŃcy, a na terenie ktÓrej powstajĄ odpady komunalne: 3.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi tel..

poz. 290)Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020r.

Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.. Informacja ogłoszona dnia 2020-01-03 14:22:09 przez Kamil Kaczmarczyk Akapit nr 1 - brak tytułuDeklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podpisują osoby fizyczne, których dane wskazane zostały w części B deklaracji oraz w załączniku DOP-1.. Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ich .Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa się odrębnie dla każdej nieruchomości..

Zapoznaj się z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji.

Złoż wniosek bez wychodzenia z domu poprzez platformę ePUAP Wzór wypełnienia deklaracji nr 1 - nie korzystam z ulgi z tytułu kompostowania, składam deklarację w styczniuTeraz można obliczyć wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. jeśli na terenie nieruchomości zamieszkuje 2 mieszkańców i będą oni zbierać odpady w sposób selektywny to wysokość opłaty miesięcznej wyniesie: ..

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikami (obowiązująca) ...

Woj. Maz.. Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, obsługujący mieszkańców Białegostoku, znajduje się w budynku przy ul. Kamiennej 17.Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2020 r. 07.01.2020 Burmistrz Miasta Malborka zawiadamia, że w dniu 26 września 2019 r.Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne składa właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.W oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, że termin, do kiedy można składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został .Poniżej nowe druki deklaracji: D-ZW deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ. U. z 2016r.. Nowy wzór deklaracji wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (a w przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały, o której mowa w art. 6c ust.. Jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkuje dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy użytkownik tej nieruchomości wypełnia odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Od dnia 1 maja 2019 na terenie Miasta Słupska obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr VI/84/19 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej .Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt