Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przykład
Odwołanie do KIO z powodu rażąco niskiej ceny. 23 mar 2020, 00:01.Reasumując, cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane .Czego się dowiesz z mojego wpisu: Kiedy zamawiający musi, a kiedy może wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?Czemu służy wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty?Czy 30% różnicy w cenie to 100% szansa otrzymania wezwania?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a wartością zamówienia?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a średnią cen złożonych ofert?Czy zamawiający .Treść wezwania - treść wyjaśnień. Podobnie jak w przypadku rażąco niskiej ceny oraz kosztu, ustawodawca nie wyjaśnił pojęcia ich istotnej części składowej.możliwość oparcia argumentacji w zakresie rażąco niskiej ceny wyłącznie na takim stwierdzeniu, bez konieczności dowodzenia, iż istotnie dana oferta zawiera rażąco niską cenę. Kwestia rażąco niskiej ceny może stać się przedmiotem odwołania do KIO zasadniczo w dwóch sytuacjach: oferta wykonawcy zostaje odrzucona z powodu stwierdzenia rażąco niskiej ceny, alboPodstawowym kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym zawsze musi być cena lub koszt.

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, choć stanowią informacje.

86 ust. 1a pkt 2 ustawy Pzp. 1 pkt 4, który stanowi o tym, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Która oferta jest przeszacowana, która niedoszacowana, a która "normalna"? Jasne, nikt nie wymaga, aby składać dowód na każdą kwotę przewijającą się w wyjaśnieniu. 1 pkt 4 p.z.p. Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym. Treść kierowanych przez zamawiających wezwań - mimo że, co do zasady, nie mają oni większych wątpliwości, czy i kiedy powinni wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny lub kosztu - jest oparta na dwóch podstawowych schematach.Co w przypadku, gdy wyjaśnienia wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny wpłyną do zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu. Mimo iż w ustawie nie została zawarta definicja „rażąco niskiej ceny" czy też „rażąco niskiego kosztu", PZP się tymi pojęciami posługuje. zamawiający ma prawo do odrzucenia takiej oferty.Ponieważ przepisy Pzp nie zawierają legalnej definicji rażąco niskiej ceny, o tym, czy cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, decyduje zamawiający, który powinien mieć wiedzę pozwalającą zweryfikować zaoferowane przez wykonawców ceny oraz wyjaśnienia złożone na podstawie art.

90 ust.

Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 października 2011 r.Służyć temu mają same wyjaśnienia, a także dowody, jeżeli takowe istnieją. Argumenty dotyczące rażąco niskiej ceny przekazują zazwyczaj w odwołaniu.Pierwszym przepisem, w ustawie Pzp, który mówi o „rażąco niskiej cenie", jest przepis art. 89 ust. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii. Skąd tyle rozbieżności w ofertach? Jednak czasami zdarza się, że inni oferenci (oczywiście ci z gorszymi cenami) kwestionują rynkowość danej oferty. Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .W artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy. Jak głosi art. 90 ust. Powyższy próg rozbieżności skutkuje jedynie obligatoryjnym uruchomieniem przez zamawiającego procedury wyjaśnienia, czy oferta .Definicja rażąco niskiej ceny: W orzecznictwie i literaturze podkreśla się, że pojęcie ceny ' rażąco niskiej" jest nieostre, „ bez względu na zastosowanie pomocniczo wykładni tego pojęcia przy użyciu Słownika Języka Polskiego PWN" a „ nieostrość ta nie może być w ten sposób usunięta, ponieważ Słownik czy inne tego typu źródła tłumacząc pojęcie posługują .W związku z tym zamawiający może zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień również wtedy, gdy cena lub koszt istotnych składników finalnej ceny lub kosztu sprawiają wrażenie rażąco niskich.

W ocenie Izby, z samego braku dowodu nie można jeszcze wywodzić, iż cena jest rażąco niska, a przedmiotem.

znów to samo. O tym, że procedura badania rażąco niskiej ceny (dalej RNC) jest kluczowa dla każdego postępowania wie każdy Zamawiający, jak i Wykonawcy którzy niejednokrotnie musieli sporządzać wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwania Zamawiających.W niniejszej analizie zajmiemy się wyłącznie kwestią odwołania z powodu rażąco niskiej ceny. Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.Obligatoryjna procedura wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w ustawia PZP •Jeżelizaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie zW postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska. (KIO 624/19) Izba uznała, że „wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany .Warto jednak pamiętać o tym, że im lepiej będą udokumentowane koszty, tym lepiej wyjaśnienie rażąco niskiej ceny będzie się bronić.

a co dalej? rażąco niskiej ceny można objąć tajemnicą przedsiębiorstwa>> Gdy jednak okaże się, iż.

89 ust. Wbrew powszechnej opinii rażąco niska cena to nie cena niższa o co najmniej 30% od szacunków zamawiającego oraz arytmetycznej średniej ofert złożonych w postępowaniu. 1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.Wyjaśnienia ws. Ustawodawca albo popełnił błąd, albo umyślnie zrezygnował z prawa zamawiającego do wyznaczenia terminu na złożenie wyjaśnień.Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest możliwe, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego 17 sty 2020, 00:00 Na podstawie art. 89 ust. Ale dla kluczowych składników, czyli szczególnie tych, w odniesieniu do których wykonawca sięga po .Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust. 15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .Czym jest rażąco niska cena? W kontekście przedmiotowego zamówienia powinieneś zwrócić uwagę na przykład na to, czy złożone przez wykonawcę lakoniczne wyjaśnienia faktycznie uzasadniają złożenie oferty z tak niską ceną, odbiegającą znacząco zarówno od kwoty przeznaczonej .wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór. które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości .Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 90 ust. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące. Ceny rynkowe to za mało Nie będzie zatem wystarczające dla zamawiającego powoływanie się jedynie na ceny rynkowe.Zgodnie z obowiązującymi przepisami to zamawiający decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia ceny w konkretnej sytuacji. 4 Pzp i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego .W artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy..Komentarze

Brak komentarzy.