Wzór wyjaśnienia rażąco niskiej ceny
Akty prawne UE. Z uwagi na to .Wzory dokumentów. Z całą pewnością wskazane jest zaoferowanie dowodów potwierdzających słuszność argumentacji nawet, jeśli Zamawiający w swoim wezwaniu nie zwraca się o ich przedstawienie.Jak już bowiem zaznaczono, wykonawca musi nie tylko wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, ale też w jaki sposób wpływają one na jej wysokość. podstawa .Ponadto, zdaniem odwołującego, zaoferowanie przez konsorcjum oferty z ceną niższą o ponad 30% od szacunkowej wartości zamówienia i średniej ceny ofert niepodlegających odrzuceniu wskazywało, że jest ona rażąco niska. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Domniemanie to ma charakter wzruszalny, gdyż Wykonawca może je obalić poprzez złożenie wyjaśnień pozwalających Zamawiającemu ocenić .Tak więc, jeżeli wykonawca chce aby jego wyjaśnienia rażąco niskiej ceny były skuteczne to nie powinien polemizować z zasadnością wezwania, ale udzielić precyzyjnej merytorycznej odpowiedzi na pytanie o podstawy oszacowania zaoferowanej ceny. Czy takie wyjaśnienia są prawidłowe?Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 90 ust. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wzór wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny >>> Strona główna.

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny przekraczającej budżet Zamawiającego - brzmi jak absurd ale wcale absurdem nie jest. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 1 pkt 4 P.z.p. rażąco niskiej ceny można objąć tajemnicą przedsiębiorstwa >> Formalne udzielenie odpowiedzi na żądanie wyjaśnienia ceny przy równoczesnym nie odniesieniu się w treści wyjaśnień do wszystkich elementów cenotwórczych jakie zgodnie z żądaniem zamawiającego miały być zaprezentowane, nie może być uznane za .W przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny, kosztu lub ich istotnej części składowej wykonawcy przysługuje szansa wyjaśnienia, jakie czynniki wpłynęły na podaną cenę lub koszt oferty, zanim zamawiający podejmie ewentualną decyzję o odrzuceniu jego oferty.Wykonawca, który poprzestaje jedynie na złożeniu ogólnikowego oświadczenia pozbawionego rzeczowej (merytorycznej) argumentacji musi liczyć się z konsekwencją w postaci uznania, że złożone wyjaśnienia nie obalają domniemania istnienia rażąco niskiej ceny, czego skutkiem będzie zastosowanie wobec wykonawcy art. 90 ust. 3 ustawy .Zarzut rażąco niskiej ceny należy odnosić tylko do ceny całkowitej, jednak analizie pod kątem rażącego zaniżenia winny podlegać jednostkowe ceny za poszczególne prace, bowiem każdy koszt winien być wyceniony rzetelnie" (Wyrok KIO z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn.

3 w zw.

z 89 ust. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1.Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest możliwe, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego 17 sty 2020, 00:00 Na podstawie art. 89 ust. Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2018 r., poz. 1986, dalej: P.z.p.) Kwestia rażąco niskiej ceny może stać się przedmiotem odwołania do KIO zasadniczo w dwóch sytuacjach: oferta wykonawcy zostaje odrzucona z powodu stwierdzenia rażąco niskiej ceny, alboWyjaśnienia rażąco niskiej ceny: Wystąpienie przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 90 ust.1 pzp ustanawia domniemanie zaoferowania ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .Udzielone przez niego wyjaśnienia mają bowiem za zadanie udowodnić zamawiającemu, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana.

Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie.

90 ust. Wykonawca oznajmił nam, iż podając cenę na zadanie kierował się stawkami jakie obowiązują w województwie Lubelskim i Dolnośląskim.Wątpliwości praktyczne budzi ustalenie, czy wyjaśnienia w przedmiocie rażąco niskiej ceny obligatoryjnie muszą być składane wraz z dowodami. a co dalej? (KIO 624/19) Izba uznała, że „wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany .Wyjaśnienie, że cena oferty nie jest rażąco niska wymaga pracy i pomysłu, warto przygotować się tego wcześniej niż z momentem otrzymania wezwania. Ustawodawca albo popełnił błąd, albo umyślnie zrezygnował z prawa zamawiającego do wyznaczenia terminu na złożenie wyjaśnień.W niniejszej analizie zajmiemy się wyłącznie kwestią odwołania z powodu rażąco niskiej ceny. Różnica ta nie jest przy tym uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi wykonawcy bez strat i finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne zrealizować prace (wyrok .Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, przekraczającej budżet Zamawiającego.

1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.

z 2013 r. 907, z późn. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii. Odwołanie do KIO z powodu rażąco niskiej ceny. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 90 ust. Decyzje Komisji; Dyrektywy;2. ).Reasumując, cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane .Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odbywa się na podstawie art. 90 ust.1, nie zaś na podstawie art. 87 ust.1. Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.O zjawisku rażąco niskiej ceny będziemy mówili wówczas, gdy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia odbiega od jego wartości. 1a pkt 2 ustawy Pzp. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.Wpłynęły 2 oferty. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu .W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego .I. Oferta z takim wynagrodzeniem powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców. Rażąco niska cena oferty. W tej sytuacji przeprowadziliśmy procedurę analizy rażąco niskiej ceny. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 400.000 zł a w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny podaje koszty, które łącznie dają cenę 200.000 zł. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Z rażącą niską ceną z reguły mamy do czynienia w sytuacji, gdy cena rażąco odbiega od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej .Wyjaśnienia ws. Jedna z ceną ofertową 160.000 zł, a druga z ceną ofertową 48.000 zł. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych:Wykonawca wezwany w trybie art. 90 ust. Moja rada: sprawdź niezwłocznie po otwarciu ofert, czy nie spełniasz któregoś z kryteriów różnicy 30% w stosunku do ceny Twojej oferty.Co w przypadku, gdy wyjaśnienia wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny wpłyną do zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu. Nie można sie zatem ograniczyć do złożenia pisma składającego się z kilku zdań, zawierającego oświadczenie, że cena ta nie jest ceną rażąco niską..Komentarze

Brak komentarzy.