Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej wzór
Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .Wzór wniosku o wydanie duplikatów W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu.Duplikat legitymacji szkolnej podlega wydaniu na podstawie złożonego wniosku - wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - Do wniosku załącza się: - dowód wpłaty, - aktualne zdjęcie, - zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu .W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. 3, oraz legitymacje szkolne, e-legitymacje szkolne i mLegitymacje szkolne, o których mowa w § 2 ust. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.Załącznik Nr 3 do procedur wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych (.) w Zespole Szkół Ekonomicznych im.

Opłata za duplikat legitymacji elektronicznej 25,50 zł .Ponieważ od 1 września br.

obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł. jeżeli wniosek o duplikat odnosi się do legitymacji wystawionej przed 1 września br .poz.1646) w oparciu o zał ącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (t. z 2016 r. poz.1827 ze zm.) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Sienkiewicza w Zielonej Górze. dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór. Zadaj pytanie na forum o wzór legitymacji lub spróbuj zawęzić swoje .do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.Duplikaty indeksu, legitymacji szkolnej i e-legitymacji.

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ. Nale żno ść prosz ę wpłaca ć na konto:Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:Piotrków Tryb. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. 14.Dokumenty/druki szkolne. Informujemy, iż w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) niżej wymienionych dokumentów, szkoła na wniosek ucznia/absolwenta wystawia duplikaty: - legitymacji szkolnej /uczniowie/ - wzór wniosku [pdf] - świadectwa promocyjnego /uczniowie i absolwenci/, - świadectwa ukończenia szkoły /absolwenci/ ,Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony. Wnioski o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wnioski o wydanie suplementu do .dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1). oraz na legitymacjach szkolnych, o których mowa w § 2 ust.

3.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

(imi ę i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) ……………………………………………. 4, wydają odpowiednio szkoły publiczne i niepubliczne: dotychczasowe gimnazja dla dorosłych, licea ogólnokształcące, technika, branżowe .II. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.Nowy Dwór Maz., dn.……………………. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Oryginał legitymacji szkolnej uległlegitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury. adres .Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejI. Duplikaty bądź też odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej są wydawane na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037 w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za duplikat legitymacji szkolnej; imię i nazwisko uczniaW przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej W związku z uszkodzeniem, zagubieniem, kradzieżą, zmianą adresu zameldowania,. (adres zamieszkania)1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem. Duplikaty oraz odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej wydawane są odpłatnie.państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. z 2014 r. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia"Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, im. Imię i nazwisko …………………………………………………. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie. Komeńskiego w Lesznie WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI 4, w miejscu przeznaczonym we wzorze na podpis lub dane dyrektora, w przypadku:. 3.Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły, o których mowa w § 33 ust. Szkoła sporządza duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału.Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.Prawo o ruchu drogowym (Dz. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt