Przykładowy wniosek o medal ken

przykładowy wniosek o medal ken.pdf

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji NarodowejNa wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl. Terminarz. !Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Przykładowe kryteria oceny wniosków o nadanie Orderu Odrodzenia Polski. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności KOSZALIN POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA ADIUNKTDruk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa) .Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) - polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej - pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego3.

Jak to możliwe, że Kupraczowi przyznano Medal KEN, którym wyróżnia się najbardziej zasłużonych.

WNIOSEK. a) imię i nazwisko. Komisja Edukacji Narodowej wyróżniła nauczycieli: Panią Beatę Lis - Nagrodą Kuratora Oświaty oraz Pana Lecha Paradowskiego - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Dyrektor decyduje w sprawach występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły/placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (art. 39 ust. Wniosek o Order i Odznaczenie. Informacje pomocnicze dla .Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku. Wniosek o Medal KEN 3a Informacja dotycząca wypełniania wniosków o medale KEN. Rubrykę Nr 9 wypełnia Lubuski Kurator Oświaty. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i … Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD Pakiet poradników kompleksowo omawiający zmiany w przepisach prawa pracy regulujących tematykę zatrudnienia w 2020 r. …Wniosek o nadanie odznaczenia ZOSP RP dla członków OSP, osób zasłużonych, itp. (Medal im. b) imiona rodzicówOdpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, pod względem formalnym i merytorycznym ponosi sporządzający wniosek.

Wniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości (dla OSP, instytucji itp.) (Medal im.

Pozytywnie zaopiniowany .WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" Nowe druki wniosków. Składniki majątku - przykładowy formularz przekazania na stan Składniki majątku - przykładowy formularz zgłoszenia do kasacji Używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych - karta ewidencji przebiegu pojazdu Używanie pojazdu .Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z wnioskiem o nagrodę dyrektora dla nauczycieli, o odznaczenia i .W przypadku składania wniosku o nadanie medalu dla dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana. VI.nagrodziło je przyznawanym za całokształt dorobku Medalem in. Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe. OPINIA Rady Pedagogicznej N DKO- przykładowy wzór; 13 grudnia 2018. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma. Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty iDo wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie". Dane ogólne. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty). Opracował: Stanisław Kłak. Radni zajmują się wnioskiem o odznaczenie Jerzego .Do wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i .WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT - Usługi 1 lipca 2020 r.

nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Medal Komisji Edukacji Narodowej może być nadawany pośmiertnie. Wniosek o Medal za Długoletnią Służbę. Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN - Nagrody i odznaczenia - Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN. druk wniosku zamieszczony jest w dokumencie: „wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej";WNIOSEK O ORDERY LUB ODZNA CZENIA PAŃSTWOWE ze wskazówkami Pobierz 21.40 KB; JAK POWINIEN BYĆ PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANY WNIOSEK O ORDERY LUB ODZNA CZENIA PAŃSTWOWE Pobierz 27.50 KB; Wzór nr 3 - Formularz wniosku o nadanie odznaczenia resortowego -Medal KEN Pobierz 33.00 KBWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Materiał pomocniczy dlaWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Medal za Długoletnią Służbę - jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. ODZNAKI 4. Data: 2017-01-25, rozmiar: 36 KB. Dane ogólne a) imię i nazwisko a) KATARZYNA JAGODZIŃSKA b) imiona rodziców b) 2.

Załączniki: Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczeniaIII stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Wniosek o nadanie Medalu powinien być zgłoszony nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe, Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. Data urodzenia 4. Wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę wymaga pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Terminarz składania wniosków o nadanie Medal KEN i Nagrody MEN i DKO. MEDAL KOMISJI EDUKACJI. z 2000 r.Formularz wniosku o medal KEN. Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (pdf) (wersja do edycji) Odznaka "Za zasługi dla ochrony zdrowia" Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.Dane ogólne. Lista kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych zarejestrowana na nośniku CD (program Excel) według wzoru załączonego poniżej. Informacje dotyczące wypełniania wniosków o ordery i medale. „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1.Wniosek o nadanie medalu KEN Wniosek o. NARODOWEJ. Miejsce zamieszkania 5. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. Wniosek należy wypełnić dwustronnie (jedna kartka) w 2 egzemplarzach i przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul.Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2019 r. we wskazanych niżej terminach oczekujemy na wnioski kandydatów do nagród za wybitne .Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach. a)imię i nazwisko. Terminarz składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych! Rzeszów, dnia 30 września 2008 r. JAK SPORZĄDZIĆ. z o.o. .- wniosek o Medal Brązowy za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia; 3. Formularz wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wykaz "Gwiazda" Wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów.Publikacje na czasie. Do wniosku o Medal KEN proszę nie załączać druku „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie". Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: 1) dane osobowe, 2) uzasadnienie nadania Medalu. Miejsce urodzenia 3..Komentarze

Brak komentarzy.