Wzór wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela kontraktowego 2018

4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu. Jest to także ostateczny dopuszczalny z punktu widzenia awansu zawodowego termin zatrudnienia nauczyciela w szkole. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku. 20.do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły - czyli do 14 września. 1 pkt .Archiwalny Wzór zawiadomi…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o staż na nauczyciela kontraktowego

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 11.12.2007 r. (II SA/Ol 976/07), LEX nr 505410].Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż na stopień nauczyciela kontaktowego (bez składnia wniosku) z początkiem roku szkolnego.. Nie chodzi o Twój całkowity staż pracy w szkole, tylko czas liczony od chwili, gdy zostanie Ci nadany stopień nauczyciela kontraktowego.wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie potwierdzone…


Czytaj więcej

Wzór podania o rozpoczęcie stażu na nauczyciela kontraktowego

4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu. Wzór umowy o pracę (na podstawie art. 7 ust. Nauczyciel samodzielnie decyduje o tym, czy i kiedy rozpocznie staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ponieważ ubieganie się o te stopnie nie jest .Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowe…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o otwarcie stażu na nauczyciela kontraktowego

Co napisać we wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego? Oznacza to, że najpóźniej w tym dniu można złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu do dyrektora szkoły. Z tego względu podejmowane na poszczególnych etapach tego postępowania akty i czynności odpowiednich organów nieNa wniosek Naucyciela stażysty wszczyna się postępowania na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego. Jest to także ostateczny dopuszczalny z punktu widzenia awansu zawodowego termin zatrudnienia nauczyciela w sz…


Czytaj więcej